First detection of fowl adenovirus serotype 4 in peacocks, China
Xinwei Wang, Danyang Li, Yu Deng, et al.